പാവുമ്പ കല്ലുപാലം അപകടാവസ്ഥയില്.പഴമ പേറുന്ന പാവുമ്പ കല്ലുപാലം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നു.

Karunagappally, Kollam Map

>> Friday, January 29, 2010

Karunagappally Taluk Map
Kollam District Road Map

Read more...

>> Thursday, January 28, 2010You can send photos, articles, information related to Pavumba, in any subject to pkhariz@gmail.com that will be published in blog with your name. Enrich this as Pavumba’s complete site.

Read more...

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP