പാവുമ്പ കല്ലുപാലം അപകടാവസ്ഥയില്.പഴമ പേറുന്ന പാവുമ്പ കല്ലുപാലം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നു.

Downloads


A to C - List of Kerala State Government Offices

D to F - List of Kerala State Government Offices

G to I - List of Kerala State Government Offices

J to L - List of Kerala State Government Offices

M to O - List of Kerala State Government Offices
P to R - List of Kerala State Government Offices

S to U List of Kerala State Government Offices

V to X - List of Kerala State Government Offices
Vocational Higher Secondary Education Department 

Highly Useful Websites for Computer and Internet usersSpeedtest.net – Speedtest allows you to test the speed of your internet connection, choose multiple mirrors to test from and compare your results to other people in the area.
Ninite.com – An easy and automatic way to install mutliple applications on new computers at the click of a button.
WhatIsMyIP.com – Displays your public IP address, nothing more. Simple but useful.
LogMeIn.com – Log Me In is a service that allows you to login to remote computers from almost any location. Very easy to use and very powerful.
Trend House Call – A online virus scanner to scan your computer for viruses.
Driverguide.com – A site with a huge collection of drivers for all sorts of hardware.

Read more...

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP