പാവുമ്പ കല്ലുപാലം അപകടാവസ്ഥയില്.പഴമ പേറുന്ന പാവുമ്പ കല്ലുപാലം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നു.

Pavumba Village Map

>> Wednesday, March 3, 2010


Pavumba Village Includes Pavumba
ManappallyPavumba Location
North – Vallikunnam,Thamarakulam
East – Sooranad North
South – Thodiyoor,Thazhava
West - Manappally


How to get here
By Air
Trivandrum International Airport and Cochin International Airport are the nearest airports.
By Rail
Karunagappally is the nearest railway station (12 km) Kayamkulam railway station is about 18 km away.
By Road
Road and is accessible by the State run Kerala Road Transport Corporation (KSRTC) buses, private bus services.

  • In National High Way( NH 47) From Vavvakkavu junction 8.5 Km towars East ( Bus available )
  • In National High Way (NH 47) From Puthiyakavu junction 10 Km towards East (Major bus route )
  • In Kayamkulam-Punalur (KP road ) road From Charummood junction 10 Km towards south (Major bus route )
  • In Puthiyakavu – Chakkuvally Road From Thodiyoor Bridge 3 Km towards north (Auto available )
Major Bus Routes
Karunagappally – Charummood - Pandalam
Oachira – Chakkuvally – Bharanikkavu – Sasthamcotta
Karunagappally – Charummood – Adoor
Kollam – Vavvakkavu - Pavumba
Kayamkulam – Vavvakkavu – Pavumba
Thiruvananthapuram- Vavvakkavu – Pavumba

Near by Railway stations
Karunagappally- 12 Km
Kayamkulam - 18 Km

Near by Towns
Kollam – 39 Km
Karunagappally – 13 Km
Oachira – 13 Km
Charummood – 10 Km
Sasthamkotta – 13 Km
Bharanikkavu – 10 Km
Kayamkulam-18 Km
Mavelikkara – 25 Km
Pandalam – 23 Km 

Near by Beach
Azheekal Beach – 20.1 Km 


Pavumba Basic Facts
As of 2001 India census, Pavumba had a population of 16413 with 7772 males and 8641 females. The soil condition of Pavumba village is gravely(larerite) except in west part of  Manappally area which is sandy loams. Paddy, Arecanut, Coconut, Pepper, Cashew, Rubber, Tapioca etc are the main crops. Prominent small scale and cottage industries are based on bricks and cashew processing.

Climate : Tropical 
Rainfall : 270 Cms. (Annual)
Mean Max.Temperature : 36.0 Deg.C.
Mean Min.Temperature: 22.4 Deg.C.
Clothing : Tropical
Country : India
State : Kerala
District : Kollam
Taluk : Karunagappally
Village :Pavumba
Desam/Kara : Pavumba south & Pavumba north
Block : Oachira
Panchayat : Thazhava
Post Office : Pavumba-PIN 690574
Telephone Exchange : Manappally (0476- )
Electrical Section : Manappally
Police Station : Karunagappally
Police Circle : Karunagappally
Sub Registrar Office : Oachira
RTO : Karunagappally
Supply Office : Karunagappally
Krishi Bhavan : Manappally
Veterinery Hospital : Manappally

0 comments:

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP