പാവുമ്പ കല്ലുപാലം അപകടാവസ്ഥയില്.പഴമ പേറുന്ന പാവുമ്പ കല്ലുപാലം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നു.

Pavumba Image Gallery

Pavumba Village Images


-->
കായല്‍ കാഴ്‌ചകള്‍

Panoramic View of Pavumba Vattakkayal
Photo:Prasad VT,Pranav Electronics, Pavumba

Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-1
( Photo: Sunil Crayon Digital Studio, Pavumba)


Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-2
( Photo: Sunil Crayon Digital Studio, Pavumba)
   

Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-3
( Photo: Sunil Crayon Digital Studio, Pavumba)


Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-4
( Photo: Sunil Crayon Digital Studio, Pavumba)


Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-5
( Photo: Sunil Crayon Digital Studio, Pavumba)

Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-6
( Photo: Sunil Crayon Digital Studio, Pavumba)

Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-7
( Photo: Sunil Crayon Digital Studio, Pavumba)

Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-8
( Photo: Sunil Crayon Digital Studio, Pavumba)

Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-9
( Photo: Sunil Crayon Digital Studio, Pavumba)

Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-10
(Photos: Anuraj, Manappally)


Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-11
(Photos: Anuraj, Manappally)


Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-12
(Photos: Anuraj, Manappally)


Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-13
(Photos: Anuraj, Manappally)


Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-14
(Photo: Gireesh, Ammus Digital World, Pavumba)

Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-15
(Photo: Gireesh, Ammus Digital World, Pavumba)

Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-16
(Photo: Gireesh, Ammus Digital World, Pavumba)

Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-17
(Photo: Gireesh, Ammus Digital World, Pavumba)

Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-18
(Photo: Gireesh, Ammus Digital World, Pavumba)

Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-19
(Originally posted by Dileep. D on Face Book)


Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-20
 (Originally posted by Dileep. D on Face Book)

Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-21
(Originally posted by Dileep. D on Face Book)
 Panoramic View of Pavumba Vattakkayal-22
(Originally posted by Dileep. D on Face Book)


 Pavumba Vattakkayal- View from Pavumba bridge on a mansoon day in 2010
(Photo: Gireesh, Ammus Digital World, Pavumba)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Harvesting scene from Pavumba Churuli padam
(Photos: Anuraj, Manappally)Harvesting scene from Pavumba Churuli padam
(Photos: Anuraj, Manappally)

Harvesting scene from Pavumba Churuli padam
(Photos: Anuraj, Manappally)Harvesting scene from Pavumba Churuli padam
(Photos: Anuraj, Manappally)

Harvesting scene from Pavumba Churuli padam
(Photos: Anuraj, Manappally)

Harvesting scene from Pavumba Churuli padam
(Photos: Anuraj, Manappally)


Harvesting scene from Pavumba Churuli padam
(Photos: Anuraj, Manappally)


Engaged in country bricks manufacturing
(Photos: Anuraj, Manappally)


High School, Pavumba
(Photo: Gireesh, Ammus Digital World, Pavumba)


APMUP School -Now Amrita UPS- (June 2010 )

APMUP School - Now Amrita UPS-  (June 2010 )Chempakam-APMUPS Ground (June 2010 )Chempakam-APMUPS Ground (June 2010)
Changampuzha Smaraka Grandhasala Pavumba
(Photo- Sunil, Crayon Digital Photos, Pavumba)Pavumba Vishnu- Siva Temple
(Photo: Gireesh, Ammus Digital World, Pavumba)


Pavumba Vishnu- Siva Temple
( Photo: Sunil Crayon Digital Studio, Pavumba) (2010) )
 


 Pavumba Vishnu- Siva Temple
( Photo: Sunil, Crayon Digital Studio, Pavumba-2010 )
                Pavumba Kali Temple
(Photo: Gireesh, Ammus Digital World, Pavumba)Pavumba Kali Temple
(Photo: Gireesh, Ammus Digital World, Pavumba)

Pavumba Juma MasjidChirackal Devi Temple Pavumba

Pavumba St.George Malankara Catholic Church
 (Courtesy-Originally posted by Jenson Jacob on Facebook)

Pavumba Palamoodu Althara
( Photo: Sunil Crayon Digital Studio, Pavumba- Dec 2011 )
 

Pavumba Palamoodu Althara


Pavumba Bridge
(Photo: Gireesh, Ammus Digital World, Pavumba)


Pavumba Bridge
(Photo: Anuraj KG, Manappally)

Manattayil Dam across Pallickal aru(Built on 1957)
( Photo: Sunil, Crayon Digital Studio, Pavumba-2010) Manattayil Dam across Pallickal aru(Built on 1957)
( Photo: Sunil ,Crayon Digital Studio, Pavumba-2010)
 Manattayil Dam across Pallickal aru(Built on 1957)
 (Thanks - Vishnu Mavolil Pavumba-FB)


Pallickal Aru
(Thanks - Vishnu Mavolil Pavumba-FB

The ancient Pavumba Kallupalam ( Stone Bridge) near Pavumba Temple
(Courtesy:Santhosh)


The ancient Pavumba Kallupalam ( Stone Bridge) near Pavumba Temple
(Courtesy:Kanakaraj,originally posted on Facebook)
Pavumba Festival Images
Photos: Anuraj, Manappally (2010)

 Photo: Sunil, Crayon Digital Studio, PavumbaRead more...

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP